top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

I. GENEL OLARAK

 • Bulut Yönetim A.Ş. (Bundan böyle “BULUT” (veri işleyen) olarak anılacaktır) olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı  (Bundan böyle “KVKK Politikası” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında siz değerli kullanıcılarımıza, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda uyum sağladığımız şartlar, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kişisel verilerinizin işlenmesinde benimsediğimiz ilkeler, veri işleme süreçlerimiz, kişisel verilerinizi koruma yöntemlerimiz, kişisel verilerinizin üçüncü taraf kişilere aktarımı, kişisel veri sahibi olarak tarafınızın aydınlatılması, kişisel verileriniz açısından sahip olduğunuz haklar hususlarında bilgi vermek üzere hazırladık. Kullanıcı Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde açıklanan terimler, KVK Politikası’nda da aynı anlamları ihtiva edecektir.

 • BULUT olarak, KVK Politikası’nı, sunulan hizmet/iş gereksinimleri ve/veya kanuni gereksinimler doğması halinde veya kendi inisiyatifimiz doğrultusunda tek taraflı olarak güncelleme hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtiriz.

 • KVK politikası ve kişisel verilerin korunması ile ilgili her türlü tarafımızca yayınlanmış metin hakkında soru, görüş, talep ve şikayetlerinizi bilgi@bulutyonetim.com e-posta adresimize iletebileceğinizi bilmenizi isteriz.


 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE ALAKALI İLKELER

Kişisel verilerinizi aşağıdaki ilkelere uygun olarak işliyoruz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 • Yukarıdaki ilkeler uygun olarak işlediğimiz kişisel verilerinizi, T.C. Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tarafınızın açık rızası bulunması veya kanunlarda öngörülmüş bulunan hallerde işliyoruz.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ NEDENLERİ VE AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca;

 • BULUT ile aranızdaki Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması veya ifası için gerekli olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

 • Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması, hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

 • Kişisel verilerinizi; kanunlarda öngörülmüş hukuki sebeplerden birinin bulunması halinde açık rızanızı aramaksızın, kanunlarda öngörülmüş hukuki sebeplerden birinin bulunmadığı hallerde ise açık rızanızı alarak işlemekteyiz. Bunun gibi KVKK’nın 6. Maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi de ancak açık rızanız bulunması halinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi;

 • Uygulama’ya üye kaydınızın yapılabilmesi,

 • Uygulama içerisindeki modüllerin tarafınızca etkin biçimde kullanılabilmesi,

 • Uygulama ve içerisindeki modüllerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek analizlerin gerçekleştirilmesi,

 • Uygulama ve içerisindeki modüllere ilişkin tarafınızdan geri bildirim, talep, temenni ve şikayetlerin alınabilmesi ile bunlara bağlı değerlendirmelerin yapılabilmesi,

 • Tarafınız ile gerekli iletişimlerin sağlanabilmesi,

 • Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanlarına ilişkin olarak, toplu yaşam alanının yönetimi tarafından belirlenen, duyuru, ilan, ihtar, tebliğ gibi bildirimlerin tarafınıza iletilebilmesi,

 • Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanının yönetimi tarafından, tarafınıza tahakkuk ettirilecek aidatlara (ortak gider avanslarına) ve diğer borçlandırmalara ilişkin bakiyelerin görüntülenmesi, Uygulama üzerinden online olarak ödenebilmesi ve bunlara ilişkin hukuki süreçlerin yürütülebilmesi,

 • Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanının yönetimi tarafından, tarafınıza tahakkuk ettirilecek aidatların (ortak gider avanslarının) ve diğer borçlandırmaların ödemelerine ilişkin finansal ve muhasebesel süreçlerin yürütülebilmesi,

 • Yaşamakta olduğunuz toplu yaşam alanında araç plaka tanıma sistemi bulunması halinde ilgili sistemi kullanabilmeniz,

 • BULUT’a yahut Çözüm Ortağı’na ait ürünler ile hizmetlerin pazarlamasının ve tanıtımının yapılabilmesi,

 • Çözüm Ortağı tarafından Uygulama üzerinden gösterilmek istenen, belli markalara ve/veya üçüncü kişi konumundaki şirketlere ve/veya doğrudan Çözüm Ortağı’na ilişkin ürün ve hizmetlerin pazarlamasının, reklamının ve tanıtımının yapılabilmesi,

 • Uygulama ve kullanımından kaynaklı memnuniyetinizin sağlanması, artırılması amacıyla kullanıcı memnuniyeti süreçlerinin yürütülebilmesi,

 • Tercihleriniz, beğenileriniz doğrultusunda Uygulama ve kullanımını size özel olarak geliştirebilmek amaçlarıyla Uygulama’da bulunan sistemsel sorunların giderilmesi,

 • Kişisel veri ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Tarafınızın deneyimlerini ölçümlemek ve bu yolla Uygulama’nın performansını geliştirmek,

 • Uygulama memnuniyet araştırmalarını yapabilmek amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ALINIRKEN DİKKATE EDİLEN UNSURLAR

  • Açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”dır. BULUT (veri işleyen) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alırken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktayız:

  • Açık rızanızı, spesifik veri işleme faaliyetleri için soruyor ve sizlere sunduğumuz kişisel veri işleme açık rıza metinlerinin anlaşılır olmasını sağlayarak açık rızanızın belirli bir konuya ilişkin olmasını sağlıyoruz.

  • Açık rızanızı istediğimiz rıza metinlerini aydınlatma metinleri ile birlikte sunuyor, böylece tarafınızın veri işleme faaliyetinin sonuçlarını anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz

  • Açık rızanızı istediğimiz metinleri ve aydınlatma metinlerini oldukça sade ve anlaşılır bir dil ile kaleme alarak tarafınızın iradesini etkileyecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışıyor ve böylece açık rızanızı mümkün olduğunca özgür iradenizle açıklamanızı amaçlıyoruz.


 

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARILAMASI

  • Kişisel verileriniz, yukarıda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde öngörülen amaçlarla ve yukarıda sayılan hukuki nedenlere dayalı olarak KVKK’nın 8. Maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklıklarımız, online ödemeler için ilgili bankalar, Çözüm Ortağı, kanunen yetkilendirilmiş kamu kurumları ve özel kurumlarla tarafımızca paylaşılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARILMASI

  • Kişisel verileriniz, yukarıda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde öngörülen amaçlarla ve yukarıda sayılan hukuki nedenlere dayalı olarak KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca yurt dışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklıklarımız ve Çözüm Ortağı ile GEREKLİ OLMASI HALİNDE tarafımızca paylaşılabilmektedir.

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ İLE KORUNMASI

 • BULUT olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve korunmasını sağlamak üzere, kişisel verilerinizi muhafaza ettiğimiz sunucular ile veri tabanlarını her türlü siber saldırıya karşı koruyabilmek, yetkisiz ve/veya hukuka aykırı erişimleri engelleyebilmek ve veri kayıplarını önleyebilmek için KVKK ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel güvenlik tedbirleri yanında, teknolojiye bağlı olarak asgari düzeyde teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

 • Kişisel verilerinizin güvenliği ile korunması hususunda daha detaylı bilgi edinmek için Gizlilik Politikası’na göz atmanızı tavsiye ederiz.


 

V. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN AYDINLATILMASI

KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Bulut olarak veri sahibi olan sizlere;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile aşağıdaki başlıkta belirtilmiş bulunan veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar hususlarında bilgi vermekle yükümlüyüz. İşbu madde de sayılmış yükümlü olduğumuz bilgilendirmeler ile sahip olduğunuz haklara ilişkin ayrıntılı bilgi almak üzere Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne göz atmanızı tavsiye ederiz.

 

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz.

 • KVKK’nın 28. Maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda yukarıda sayılmış bulunan haklarınızı ileri süremezsiniz;

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 • Yine KVKK’nın 28. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen durumlarda “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere”, yukarıda sayılan diğer haklarınızı ileri süremezsiniz;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

Sözleşme Güncelleme Tarihi : 14.08.2023

bottom of page